Specjalność ‚D’

Drgania i hałas w technice i środowisku

Na specjalności „Drgania i hałas w technice i środowisku” skupiamy się na technicznych aspektach akustyki. Uczęszczając na zajęcia student uczy się trzech głównych typów analizy zagadnień: teoretycznej, numerycznej i praktycznej. Poznaje modele teoretyczne opisujące zjawiska występujące w polu akustycznym, uczy się tworzyć modele komputerowe umożliwiające symulacje zjawisk akustycznych (np. mapy akustyczne, akustyczne modele pomieszczeń, elementy drgające) oraz zdobywa doświadczenie w projektowaniu m.in. struktur akustycznych, stanowisk pomiarowych i pomieszczeń, których akustyka podlega weryfikacji. Wiedza przekazywana w trakcie studiów obejmuje także najnowsze teorie i rozwiązania z dziedziny akustyki – np. oprócz pasywnych metod redukcji drgań i hałasu, obecnie rozwijane są metody aktywne. Część prowadzonych przedmiotów związana jest z wykonywaniem pomiarów środowiskowych, parametrów akustycznych maszyn i urządzeń oraz hałasu na stanowisku pracy. Zaletą zajęć prowadzonych na tej specjalności jest realizowanie licznych projektów, indywidualnie bądź zespołowo, pod opieką kadry z wieloletnim doświadczeniem. Podczas studiów istnieje możliwość przystąpienia do kursu programowania w środowisku NI LabVIEW kończącego się egzaminem CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer). Uzyskany certyfikat pierwszego stopnia poświadczający umiejętności programistyczne uznawany jest na całym świecie.

Absolwent tej specjalności potrafi posługiwać się specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym: wykonywanie pomiarów hałasu, drgań i parametrów akustycznych zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniami, sporządzanie map akustycznych, projektowanie ustrojów akustycznych, adaptacje akustyczne wnętrz. Ma szansę zdobycia pracy w placówkach związanych z ochroną środowiska lub transportem – przy projektowaniu oraz realizacji ekranów akustycznych oraz instalacji monitorujących hałas, w budownictwie (izolacja i adaptacja akustyczna budowli, wibroizolacja) i telekomunikacji (technologia mowy). Kolejną możliwością są działy badawczo-rozwojowe firm przemysłowych – projektowanie rozwiązań i urządzeń o obniżonym poziomie drgań i hałasu, diagnostyka wibroakustyczna (np. w motoryzacji), tworzenie oprogramowania dla różnych zastosowań w akustyce. Obecnie na rynku pracy występuje szczególne zapotrzebowanie na specjalistów-akustyków zajmujących się symulacjami numerycznymi (np. MES, MEB) do prototypowania lub optymalizowania produktów. Absolwenci mają też dobrą orientację w akustyce słuchu i mowy. Wiedza przyswojona w trakcie studiów stanowi bazę umożliwiającą dalszy rozwój w kierunku projektowania aparatów słuchowych, przeprowadzania badań audiometrycznych i analizy ich wyników, diagnozowania i modelowania zjawisk występujących w kanale głosowym, badania deformacji i patologii mowy.