Rekrutacja

Rekrutacja na studia odbywa się poprzez ogólnouczelnianą platformę rekrutacyjną, którą można znaleźć w dziale dla kandydatów głównej strony internetowej AGH: KANDYDACI

Absolwent szkoły średniej, który chce studiować Inżynierię Akustyczną powinien być świadomy, że są to studia inżynierskie, a zatem kładzie się duży nacisk na takie dziedziny wiedzy jak matematyka, fizyka oraz elektronika.

O przyjęciu na studia decyduje pozycja w rankingu kandydatów.

Dla kandydatów na studia pierwszego stopnia podstawą rankingu jest wskaźnik W, liczony wg wzoru W = 4xG + J .
G jest liczbą punktów otrzymaną na pisemnej części egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki lub informatyki (wybierany jest najlepszy wynik) i może wynosić maksymalnie 200pkt. Jeżeli kandydat zdawał przykładowo egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym i otrzymał N punktów, to G=N. W przypadku, gdy zdawał zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, to wskaźnik G jest sumą tych dwóch wyników. Jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest tylko wynik z poziomu rozszerzonego (wynoszący N punktów), to:
G=N, gdy N<30% G=N + 2x(N-30), gdy 30%≤N≤80% G=N + 100, gdy N>80%

J jest liczbą punktów uzyskaną na egzaminie maturalnym z języka obcego. Maksymalna wysokość J wynosi 200 punktów i wyliczana jest analogicznie do G.

Progi punktowe w latach ubiegłych wynosiły:
2009 – W=820
2010 – W=851
2011 – W=882
2012 – W=880
2013 – W=908

Dla kandydatów na studia drugiego stopnia podstawą rankingu jest średnia z ocen ze studiów pierwszego stopnia oraz egzamin wstępny, zsumowane z odpowiednimi wagami. Terminy, wagi oraz inne szczegóły podawane są do informacji studentów przed rozpoczęciem rekrutacji na drugi stopień studiów. Absolwentom studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria Akustyczna, którzy chcą kontynuować studia na studiach magisterskich, jako egzamin wstępny zalicza się egzamin końcowy z studiów pierwszego stopnia (tzw. inżynierski).

Przepisy dotyczące rekrutacji można znaleźć w Uchwale Senatu AGH w sprawie warunków i kryteriów rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia. Znajdują się tam też wytyczne dla kandydatów, którzy zdawali tzw. „Starą Maturę” oraz dla osób, które zdawały egzamin dojrzałości za granicami Polski.