ERASMUS

Absolwenci studiów I stopnia Inżynierii Akustycznej (wraz z innymi absolwentami Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) dzięki umowie zawartej przez AGH i Uniwersytet Cranfield w Wiekiej Brytanii, mają możliwość odbycia pełnych studiów II stopnia na tej uczelni i uzyskania na niej dyplomu Master of Science.

Należy w tym celu zaliczyć 1. semestr studiów II stopnia na WIMiR. Pod koniec tego semestru prowadzona jest rekrutacja na studia w Cranfield. Wymagana jest dobra średnia ocen ze studiów I stopnia, oraz znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2+. Znajomość tę dokumentuje się podczas rekrutacji dobrą oceną z lektoratu oraz rozmową przeprowadzaną na AGH przez przedstawiciela Uniwersytetu Cranfield.

Na studia wyjeżdża się z końcem września roku akademickiego, w którym student zaliczył 1. stopień studiów na WIMiR. Studia trwają przez cały rok, włącznie z wakacjami. Po powrocie we wrześniu następnego roku student zalicza 2. i 3. semestr studiów II stopnia na AGH na podstawie ocen uzyskanych w Cranfield.

Studia w Cranfield są dla studentów WIMiR bezpłatne. W ramach programu Erasmus+ student otrzymuje dofinansowanie, w założeniu pozwalające pokryć różnicę kosztów utrzymania pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.

W rankingu wkładu w badania i rozwój technologiczny Uniwersytet Cranfield lokuje się na 3. miejscu w Wielkiej Brytanii. Naszym studentom proponuje kierunek „Computational and Software Techniques in Engineering” z ukierunkowaniem na diagnostykę wibroakustyczną lub przetwarzanie sygnałów i obrazu. Podczas realizacji pracy dyplomowej studenci często uczestniczą w projektach badawczych dla przemysłu, w tym dla tak znanych firm, jak Boeing, Shell, Rolls-Royce i Caterpillar. Cranfield znajduje się w Bedfordshire, ok. 35 km od lotniska Luton i ok. 80 km od Londynu.

Opiekunem umowy z Cranfield University jest dr hab. inż. Piotr Kleczkowski, prof. nadzw. AGH, kleczkow@agh.edu.pl. W nagłówku ew. korespondencji należy koniecznie podać słowo „Cranfield”. W b.r. terminem składania ankiet jest 7. maja.